Download dit artikel als PDF 23 juli 2015

Nieuwe beleidsregels van de NZa: “Beloning op maat”

In een circulaire van 21 juli 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een nadere toelichting gegeven over de beleidsregels en regelingen rondom verpleging en verzorging in de Zorgverzekeringswet (Zvw) voor het jaar 2016. Deze regels zijn op 16 juli 2015 door de Raad van Bestuur van de NZa vastgesteld. Er is een aantal wijzigingen ten opzichte van 2015 doorgevoerd. Deze wijzigingen (of prestaties) worden in dit artikel beknopt en samengevat doorgenomen.

Beloning op maat
Allereerst wordt de zogenaamde “beloning op maat” ingevoerd. Deze prestatie biedt zorgverzekeraars en zorgaanbieders een grote mate van ruimte om aanvullende afspraken te maken over het belonen van innovatie, kwaliteit en de uitkomsten van zorg. Als voorbeelden noemt de NZa:

1.  een beloning omdat zorg wordt verleend aan een relatief zware patiëntenpopulatie
2.  het inzetten van een bepaalde innovatie of
3.  het behalen van bepaalde uitkomsten

De prestatie heeft een vrij tarief, maar kan alleen gedeclareerd worden als er een overeenkomst bestaat tussen de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar van de patiënt.

Regionale beschikbaarheidsfunctie voor onplanbare zorg
De tweede nieuwe prestatie is de regionale beschikbaarheidsfunctie voor onplanbare zorg. Dit is bedoeld om de infrastructurele en personele voorzieningen te bekostigen die zien op ongeplande zorg. Hieronder vallen kosten die niet bekostigd kunnen worden vanuit de uren verpleging en verzorging. Het betreft dus niet kosten voor daadwerkelijk aan de patiënt geleverde zorg.

Ook hier geldt dat een vrij tarief kan worden afgesproken, maar dat er wel een overeenkomst moet zijn tussen de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar van de patiënt.

Experiment bekostiging verpleging en verzorging
De derde nieuwe prestatie betreft de mogelijkheid om een experiment aan te gaan waarbij voor de individueel toewijsbare zorg kan worden afgeweken van de reguliere bekostiging van verpleging en verzorging. De zorgaanbieder en de zorgverzekeraar dienen hiertoe wel eerst een overeenkomst te sluiten waarin wordt de prestatie wordt vormgegeven en afspraken worden gemaakt over het tarief dat in rekening gebracht kan worden. Een mogelijkheid is om een vast bedrag per patiënt overeen te komen.

Overige wijzigingen/aanscherpingen
Naast bovengenoemde drie nieuwe prestaties zijn de bestaande regels op een paar punten aangepast of verduidelijkt. Drie daarvan zullen in het onderstaande kort worden aangestipt.

1 Afronding
Als slechts een deel van een uur zorg wordt geleverd aan een patiënt dan moet het in rekening te brengen bedrag naar evenredigheid worden berekend. Aan deze al bestaande regel is toegevoegd dat afronding plaatsvindt per declaratieperiode. Er wordt dus niet per zorgmoment afgerond, maar op het moment dat er wordt gedeclareerd.

2 Beeldschermcommunicatie en farmaceutische telezorg
De regeling die bepaalt dat extra uren in rekening gebracht kunnen worden voor beeldschermcommunicatie en farmaceutische telezorg  bovenop de daadwerkelijk geleverde uren directe contacttijd wordt verlengd. Het doel van deze regeling is tweeledig. Enerzijds worden extra kosten voor dit soort communicatie hiermee ook daadwerkelijk vergoed en anderzijds komt de winst die dit soort communicatie met zich brengt ook ten voordele van de zorgaanbieder.

3 Intensieve kindzorg
Ten slotte de wijziging in de regeling voor intensieve kindzorg. De kosten voor vervoer van en naar een verpleegkundig kinderdagverblijf kunnen in 2015 nog in rekening worden gebracht, maar in 2016 vallen deze kosten niet meer onder de prestatie- en tariefregulering. Vervoer zal bekostigd worden op grond van artikel 2.14 Bzv, zittend ziekenvervoer.


Wilt u meer weten over de beleidsregels van de NZa, dan kunt u contact opnemen met het brancheteam Zorg.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).