Download dit artikel als PDF 15 november 2017

Omzeilen zorgaanbieders daadwerkelijk het verbod op winstuitkering?

Eind oktober en begin november verscheen in het Financieele Dagblad een aantal artikelen over het omzeilen van ‘hét verbod’ op winstuitkering in de zorg door een groot aantal zorgaanbieders. Deze zorgaanbieders zouden zowel het verbod op winstuitkering uit de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) als de maximumnormen uit de Wet Normering Topinkomens in grote getale omzeilen. Maar klopt dit eigenlijk wel?

In (het uitvoeringsbesluit van) de WTZi is bepaald dat zorgaanbieders die de volgende vormen van zorg verlenen een toelating op grond van de WTZi nodig hebben:

 • instellingen voor medisch-specialistische zorg*
 • verpleging**
 • begeleiding**
 • persoonlijke verzorging**
 • behandeling van gedragswetenschappelijke aard in verband met een psychiatrische aandoening
 • behandeling, anders dan hierboven vermeld
 • audiologische centra
 • trombosediensten
 • het verstrekken van hulpmiddelen
 • huisartsenzorg
 • het verlenen van farmaceutische zorg
 • paramedische zorg
 • verloskundige zorg
 • ziekenvervoer
 • kraamzorg
 • de uitleen van verpleegartikelen
 • mondzorg
 • ADL-assistentie
 • erfelijkheidsadvisering

Op grond van de WTZi mag een toelating slechts aan instellingen met een winstoogmerk worden verleend indien die instelling behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie. Conform die algemene maatregel van bestuur (het uitvoeringsbesluit) mogen alle zorgaanbieders die de in bovenstaand schema blauw gekleurde zorg verlenen toch een winstoogmerk hebben, mits de zorgaanbieders die zorg niet verlenen in combinatie met Zvw-verblijf (*) of Wlz-verblijf (**).

Verbod op winstuitkering beperkt
Voorgaande betekent dat alleen zorgaanbieders die zorg verlenen op het gebied van erfelijkheidsadvisering en ADL-assistentie hoe dan ook geen winstoogmerk mogen hebben. Instellingen voor medisch-specialistische zorg en zorgaanbieders die verpleging, begeleiding en persoonlijke verzorging verlenen mogen alleen geen winstoogmerk hebben als zij hun zorg in combinatie met Zvw-verblijf of Wlz-verblijf leveren. Het verbod op winstuitkering heeft derhalve een beperkte werking. De constructie die veel zorgaanbieders hanteren, te weten: zorg inkopen via een stichting en de zorg uitbesteden aan een B.V., wordt weliswaar veel gebruikt in de zorgwereld, maar is in veel gevallen niet eens nodig om het verbod op winstuitkering te ‘omzeilen’.

Wet Normering Topinkomens
Waar het verbod op winstuitkering voor een groot aantal zorgaanbieders niet geldt, is het bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen wel van toepassing op (de bestuurders van) veel zorgaanbieders. In bijlage 1 van de Wet Normering Topinkomens is een lijst van zorgaanbieders opgenomen, waarop de Wet Normering Topinkomens van toepassing is. Op die lijst staan onder andere ‘de op grond van artikel 5 van de Wet toelating zorginstellingen toegelaten instellingen’. Door het op die wijze te formuleren, is de Wet Normering Topinkomens niet van toepassing op zorgaanbieders die geen toelating nodig hebben, maar wel zorg verlenen die valt onder de WTZi.

Conclusie
Door de zorg in te kopen via een stichting en uit te besteden aan een B.V. (die geen toelating nodig heeft op grond van de WTZi), kunnen zorgaanbieders zowel het verbod op winstuitkering uit de WTZi als het bezoldigingsmaximum uit de Wet Normering Topinkomens op een legale wijze ‘omzeilen’. Belangrijke kanttekening is wel dat voor een groot aantal zorgaanbieders het verbod op winstuitkering uit de WTZi niet van toepassing is en het ‘omzeilen’ van dat verbod dus helemaal niet nodig is.

 

Wilt u meer weten over de WTZi, de Wet Normering Topinkomens of andere ondernemingsrechtelijke vraagstukken in de zorg, neem dan contact op met Wouter van Loon. Wouter is specialist ondernemingsrecht en voorzitter van ons Brancheteam Zorg.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).