Download dit artikel als PDF 14 mei 2020

Staatsgarantie kredieten (GO-C regeling) voor ondernemers in liquiditeitsproblemen

In het brede pallet overheidsmaatregelen in verband met de uitbraak van het coronavirus, is er een extra maatregel in het leven geroepen. Deze zogenaamde GO-C regeling moet het verkrijgen van kredieten voor ondernemers die als gevolg van de crisis in liquiditeitsproblemen komen makkelijker maken. Deze regeling komt naast de al bestaande GO regeling, die in de economische crisis in 2009 in het leven is geroepen. Het is de bedoeling dat ondernemers met behulp van deze regeling makkelijker geld kunnen aantrekken, omdat de kredietverstrekkende bank een staatsgarantie krijgt.

Banken kunnen een staatsgarantie krijgen voor leningen vanaf € 1,5 mio tot € 150 mio. Die garantie geldt voor wat betreft grote ondernemingen voor 80% van de lening en voor wat betreft kleine en middelgrote ondernemingen voor 90% van de lening. Dat is een forse uitbreiding ten opzichte van de GO regeling uit 2009, op basis waarvan de staat 50% van de lening garandeerde.

Fresh Money
Belangrijkste vereiste is dat er sprake moet zijn van zogenaamd ‘Fresh Money’. Er moet sprake zijn van een nieuwe lening. Als een bank de positie van de andere bank overneemt (niet van dezelfde groep als de eerste bank), geldt dit ook als nieuwe lening. De GO-C regeling kan niet worden ingezet om bijvoorbeeld een overname te financieren. Dat wordt niet gezien als nieuw geld. Hetzelfde geldt als nieuw geld wordt aangetrokken voor de vervanging van een converteerbare achtergestelde lening of ter verkrijging van betere condities. Het gaat bij de regeling dus echt om financiering van een liquiditeitstekort als gevolg van de coronacrisis

Wat zijn de voorwaarden?
Uiteraard zijn er aan het verkrijgen van deze staatsgarantie de nodige voorwaarden verbonden. Het moet gaan om in de kern gezonde, Nederlandse ondernemingen, die een substantieel deel van hun activiteiten in Nederland verrichten. Er moet daarnaast sprake zijn van bevredigende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven en er mag het laatste jaar voor de aanvraag geen sprake zijn van bovenmatige kapitaalonttrekkingen.   

De financiering waarvoor een staatsgarantie wordt gegeven, moet zelf ook aan diverse eisen voldoen. De looptijd van de lening mag maximaal 6 jaar zijn. De financiering mag in beginsel in hoofdsom niet meer dan 25% van de omzet van de onderneming in 2019 bedragen en ook niet meer dan het dubbele van de jaarlijkse loonsom van de onderneming in 2019. Er moet een gebruikelijke rente in rekening worden gebracht (gebruikelijk zonder garantie). Daarnaast zal de bank zoveel mogelijk moeten zorgen voor aanvullende zekerheden voor de nieuwe financiering.

Regeling voor iedereen?
Een aantal sectoren is uitgezonderd van de regeling. Zo kunnen ondernemingen in de onroerend goed sector, de financiële sector, de gezondheidszorg, en partijen die uitsluitend werkzaam zijn op het gebied van volkshuisvesting (bijvoorbeeld een woningbouwvereniging) geen beroep doen op de regeling.

Ook doen nog niet alle banken mee. Op het moment van het schrijven van deze blog doen de ABN AMRO Bank, ING Bank, Rabobank, Deutsche Bank, BNP Parisbas, NIBC Bank en Triodos Bank wel mee.

Sneller krediet
De praktijk zal moeten uitwijzen of deze regeling er ook echt toe zal leiden dat banken sneller kredieten zullen verlenen. In ieder geval zal een onderneming die in aanmerking wil komen, moeten aantonen dat sprake is van een gezonde onderneming. Daarnaast moet er louter sprake zijn van liquiditeitsproblemen als gevolg van de crisis. Om dat te bewijzen zal een onderneming in de regel ook kosten moeten maken, bijvoorbeeld voor het inschakelen van een accountant. Het maken van kosten en liquiditeitsproblemen is echter een lastig spanningsveld.


Wilt u meer weten over deze blog, dan kunt u contact opnemen met Boudewijn Cremers 
en Claire Krüger.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).