12 mei 2014

Terugbrengen restfractie zandwinlocatie niet vergunningplichtig

Het terugbrengen van een restfractie zand die is vrijgekomen bij een zandwinning is niet vergunningplichtig. Dat volgt uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 16 april 2014.

De zandwinning maakte onderdeel uit van het project Ruimte voor de Rivier Millingerwaard. Doel van het project was het geven van meer ruimte aan de Waal en natuurontwikkeling. Voor het project was onder meer een ontgrondingen- en watervergunning verleend. De watervergunning zag onder meer op het  lozen van een restfractie zand in een zogenaamde omputlocatie. De restfractie bestond uit een mengsel van water, fijn zand en andere onopgeloste stoffen. Het terugbrengen van het zand werd door de minister van Infrastructuur en Milieu als het lozen van afvalstoffen beschouwd. Daarvoor geldt op grond van de Waterwet een vergunningplicht. De zandwinner was het daar niet mee eens en stelde beroep in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De Raad van State oordeelt dat het toepassen van de restfractie in de omputlocatie als een nuttige, functionele toepassing van afvalstoffen kan worden beschouwd en voldoet aan de eisen voor het toepassen van grond en baggerspecie uit het Besluit bodemkwaliteit. Er is dus geen watervergunning vereist, maar er geldt een vrijstelling.

Een voor de praktijk interessante uitspraak die weer eens laat zien dat (als restfractie) vrijkomende grond of baggerspecie zonder vergunning kan worden gebruikt in een grond-, weg- of waterbouwwerk. Wat wel gesignaleerd moet worden, is dat de Afdeling de restfractie als een afvalstof aanmerkt. De principiële vraag kan gesteld worden of in dit geval wel sprake is van een afvalstof. Toetsend aan de criteria van een bijproduct, kan daarover anders worden gedacht.

De uitspraak van de Raad van State is hier te raadplegen.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Wilbert van Eijk of één van onze andere specialisten van de sectie Vastgoed & Omgeving. Wilbert maakt deel uit van het Brancheteam Afval & Recycling.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).