Download dit artikel als PDF 26 september 2019

Tuchtrecht: het concentratie-van-klachten beginsel, een ‘verzinsel’

De Accountantskamer hanteert in haar jurisprudentie al jaren het door haar ontwikkelde beginsel van concentratie van klachten. Dit beginsel houdt in dat de klager zijn klachten tegen een accountant zoveel mogelijk tegelijk, althans voorafgaand aan de mondelinge behandeling van de eerder door hem ingediende klacht(en) – in één tuchtprocedure – aanhangig dient te maken. Op grond van dit beginsel heeft de Accountantskamer de afgelopen jaren, tot april 2018, herhaaldelijk aanvullende klachten niet-ontvankelijk verklaard.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft recent (ECLI:NL:CBB:2019:286) echter wederom duidelijk gemaakt dat een dergelijke verplichting tot concentratie van tuchtklachten niet bestaat. Zij herhaalt hierbij haar overwegingen uit april 2018 (ECLI:NL:CBB:2018:99): ondanks dat een bundeling van klachten wenselijk is, ontbreekt een wettelijke grondslag voor een dergelijke verplichting, evenals enig rechtsbeginsel dat daartoe verplicht.

Uit de Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) volgt namelijk dat een ieder een tuchtklacht kan indienen en dat de wetgever – afgezien van de verjaringstermijnen – geen nadere beperkingen aan de uitoefening van het klachtrecht heeft gesteld.

Voornoemde laat wel onverlet dat er onder omstandigheden aanleiding kan zijn om aan voornoemd recht toch beperkingen te stellen, omdat bijvoorbeeld algemene rechtsbeginselen zich daartegen verzetten. Zo kan een inhoudelijke behandeling van een opvolgende klacht in strijd komen met de beginselen van een behoorlijke (tucht)procesorde, het daaruit voortvloeiende beginsel van ‘ne bis in idem’ (lees: niet twee keer voor hetzelfde worden gestraft) of kan sprake zijn van misbruik van klachtrecht. Dit dient echter concreet, per geval, te worden onderbouwd. Een algemeen beroep op het concentratie-van-klachten beginsel kan niet worden gedaan; dat beginsel is een ‘verzinsel’ gebleken.

 

Indien u naar aanleiding van deze blog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met Anna Kitslaar of één van onze andere specialisten van de sectie Aansprakelijkheid en Procespraktijk.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).