Download dit artikel als PDF 15 juni 2018

Voorkom een Product Recall

Een producent dient in te staan voor de deugdelijkheid van het vervaardigde product. Dit betekent niet alleen dat het product moet kunnen worden gebruikt waarvoor het bedoeld is, maar bovenal ook dat het product veilig is.

Levensmiddelenproducenten staan onder scherpe controle. Onveilige producten mogen niet in de handel worden gebracht. Indien een exploitant van een levensmiddelenbedrijf van mening is of redenen heeft om aan te nemen dat een product niet aan de voedselveiligheidsvoorschriften voldoet, dient deze exploitant dit product uit de handel te nemen en de bevoegde autoriteiten in kennis te stellen van de geconstateerde of vermoede onveiligheid.

Een noodzakelijke product recall is kostbaar en kan in potentie tot grote schade leiden, waaronder imagoschade van naam of product. Onderzoek leert dat 15% van de consumenten niet terugkeert naar een product dat is teruggeroepen. Voorkomen is, zoals altijd, beter dan genezen. Toch lijkt, zeker de laatste tijd,  het aantal product recalls toe te nemen.

Onveilig
Een levensmiddel wordt geacht onveilig te zijn wanneer het schadelijk is voor de gezondheid of ongeschikt is voor de menselijke consumptie. Om de veiligheid te kunnen beoordelen worden onder meer in aanmerking genomen het gebruik door de consument, alsmede alle stadia van productie, verwerking en distributie. Daarnaast speelt de informatie over het product die aan de consument wordt verstrekt ook een rol.

Een product recall kan worden veroorzaakt door ziektekiemen in het product of door een fysieke verontreiniging, zoals stukjes glas of plastic, maar ook door de aanwezigheid van niet op het etiket vermelde allergenen.

Valt een product recall te voorkomen?
Het absoluut uitsluiten van een product recall is vrijwel onmogelijk. De lengte en complexiteit van de voedselketen zijn zodanig dat de risico’s op een schending van voedselveiligheidsvoorschriften telkens op de loer ligt. Dat neemt niet weg dat de levensmiddelensector grote inspanningen in het kader van voedselveiligheid verricht en overheden de controle daarop verder intensiveren. Ook de techniek staat niet stil. Visuele inspectiesystemen worden steeds geavanceerder en betrouwbaarder. Controle op de juiste etikettering wordt door softwaresystemen uitgevoerd en daardoor geoptimaliseerd. Hygiënisch onderhoud en reiniging van productielijnen is vanzelfsprekend onontbeerlijk. Het onder controle houden van de adequate reiniging van de productie-omgeving beperkt het risico op verontreiniging door ziektekiemen aanzienlijk. Fysieke verontreinigingen kunnen tegenwoordig worden opgespoord door metaaldetectiesystemen en allerlei X-ray systemen.

Voorkom bedrijfsschade
Ondanks alle technische mogelijkheden en toepassingen gaat het regelmatig fout. Van belang is dan direct in te grijpen en de noodzakelijke maatregelen te treffen. Om dit mogelijk te maken is vereist goed op de hoogte te zijn van de maatregelen die getroffen moeten worden. Niet voldoende is dat alleen het management op de hoogte is van de wet- en regelgeving ter zake. Iedere medewerker moet zich bewust zijn van de eisen van voedselveiligheid en kennis hebben van de te treffen maatregelen die noodzakelijk zijn bij een inbreuk daarop. Het te laat ingrijpen leidt niet alleen tot gevaar voor de volksgezondheid, maar kan in veel gevallen, zo leert bijvoorbeeld het fipronil schandaal, onoverkomelijke bedrijfsschade tot gevolg hebben.


Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Frank Smetsers, Anna Kitslaar of met één van onze andere collega’s uit het brancheteam Food.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).