23 december 2013

Voorstel Wet Werk en Zekerheid

Naar aanleiding van het sociaal akkoord dat het kabinet en de sociale partners in april van dit jaar sloten is inmiddels een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. Hieruit blijkt dat de regering het ontslagrecht en de werkloosheidswet wenst aan te passen naar de eisen en wensen van de arbeidsmarkt van deze tijd. Ook wil zij oneigenlijk gebruik van de flexibele arbeid aanpakken. Hierbij een kort overzicht van de belangrijkste punten.

  • In het nieuwe wetsvoorstel wordt een nieuw soort vergoeding bij ontslag geïntroduceerd: de transitievergoeding. De werkgever is aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd indien een arbeidsovereenkomst (voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd) tenminste twee jaar heeft geduurd. Het recht op vergoeding ontstaat als de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd na toestemming van UWV, na ontbinding door de kantonrechter of, in geval van een tijdelijk contract, indien de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever niet aansluitend wordt verlengd nadat deze van rechtswege is geëindigd. De vergoeding wordt afhankelijk van de duur van het dienstverband: 1/3 maandsalaris per dienstjaar en ½ maandsalaris per dienstjaar dat men langer dan 10 jaar in dienst is geweest. De vergoeding bedraagt maximaal € 75.000,00 of maximaal een jaarsalaris voor mensen die meer dan € 75.000,00 per jaar verdienden.
     
  • Op dit moment kunnen werkgevers nog kiezen welke weg ze gaan bewandelen om tot een einde van de arbeidsovereenkomst te komen indien de werknemer niet wil instemmen met zijn ontslag: UWV of de kantonrechter. De Wet Werk en Zekerheid maakt daar korte metten mee en schrijft vaste routes voor: ontslag om bedrijfseconomische redenen zal bijvoorbeeld via UWV moeten verlopen en ontslagverzoek vanwege persoonlijke redenen dient door de kantonrechter te worden beoordeeld.
     
  • De wet regelt dat elkaar opvolgende tijdelijke contracten op een zeker moment overgaan in een vast contract. Dat is op dit moment het geval bij meer dan drie elkaar opvolgende contracten of als in totaal een periode van drie jaar wordt overschreden. Voorgesteld wordt om de deze bepaling aan te passen en werknemers al na twee jaar aanspraak te laten maken op een vast contract.
     
  • De maximale duur van de WW zal worden teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Daarbij zal de opbouw van de uitkeringsduur worden vertraagd. Voorts zal van mensen die langer dan een half jaar in de WW zitten worden verwacht dat ze ‘al het beschikbare werk’ als passende arbeid zullen aanvaarden. Overigens zal wel een systeem van inkomensverrekening worden ingevoerd om te voorkomen dat mensen minder gaan verdienen dan ze in de WW als uitkering zouden krijgen.

Naast voornoemde punten zullen nog veel meer arbeidsrechtelijke wijzigingen plaatsvinden indien de Tweede Kamer en de Eerste Kamer akkoord gaan met dit wetsvoorstel. De verwachting is dat de bepalingen met betrekking tot de versterkte rechtspositie van flexwerkers al vanaf 1 juli 2014 zullen kunnen ingaan, en de hervorming van het ontslagrecht en het eerder aanvaarden van passende arbeid in de WW vanaf 1 juli 2015.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze specialisten Arbeid & Medezeggenschap.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).