Download dit artikel als PDF 13 oktober 2017

Wat zijn de arbeidsrechtelijke gevolgen van het regeerakkoord?

Op dinsdag 10 oktober heeft het nieuwe kabinet Rutte III (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) haar plannen gepresenteerd. De regering wil een nieuwe balans aanbrengen op de arbeidsmarkt en het werkgeverschap aantrekkelijker maken. Hieronder zetten we kort enkele belangrijke arbeidsrechtelijke veranderingen uiteen.

Introductie van een cumulatiegrond in het ontslagrecht

Volgens het nieuwe kabinet heeft de WWZ ertoe geleid dat ontslag, ook in situaties waar dat redelijkerwijze aan de orde is, onnodig wordt bemoeilijkt. Werkgevers lopen tegen situaties aan waarin op basis van elk van de afzonderlijke bestaande ontslaggronden onvoldoende wettelijke basis is voor ontslag, maar waar wel bij meerdere gronden gedeeltelijk sprake is van problemen. Denk bijvoorbeeld aan een combinatie van verwijtbaar handelen, disfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie. In die gevallen moet het volgens het nieuwe kabinet toch mogelijk zijn voor de rechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Hier kan overigens wel een extra vergoeding voor de werknemer tegenover staan van maximaal de helft van de transitievergoeding. Dit is dan bovenop de bestaande transitievergoeding.

Meer balans in de transitievergoeding
Werknemers zouden volgens het kabinet vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst aanspraak moeten maken op een transitievergoeding. Zij hoeven hiervoor dus niet meer minimaal twee jaar in dienst te zijn van de werkgever. Verder verandert de opbouw van de transitievergoeding. Deze zal voor elk jaar in dienstverband een derde maandsalaris bedragen, ook voor contractduren langer dan tien jaar. Ook wil het nieuwe kabinet de mogelijkheid om scholingskosten in mindering te brengen op de transitievergoeding verruimen. Ten slotte wenst het nieuwe kabinet het plan om werkgevers te compenseren voor de verschuldigde transitievergoeding bij ontslag van een werknemer wegens langdurige arbeidsongeschiktheid door te zetten.

Tijdelijke contracten voor tijdelijk werk
Ook de ketenregeling wordt door het nieuwe kabinet aangepakt. De periode waarna elkaar opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd wordt verlengd van twee naar drie jaar. Tevens worden de mogelijkheden voor een langere proeftijd verruimd om het aangaan van een contract voor onbepaalde tijd aantrekkelijker te maken voor werkgevers. Indien als eerste contract een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangegaan, wordt de proeftijd verruimd naar vijf maanden. Voor tijdelijke contracten van meer dan twee jaar wordt de maximale proeftijd drie maanden.

Verlichting van de verplichting voor loondoorbetaling bij ziekte
De loondoorbetalingsverplichting wordt voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) verkort van twee naar één jaar als het aan dit kabinet ligt. De verantwoordelijkheid voor loondoorbetaling in het tweede jaar gaat over naar het UWV. De ontslagbescherming van twee jaar blijft wél in stand. De periode waarvoor premiedifferentiatie geldt in de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) wordt verkort van tien naar vijf jaar. Daarmee wordt voor alle werkgevers de periode waarover risico wordt gelopen in het geval één van hun werknemers arbeidsongeschikt wordt, aanzienlijk beperkt.

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA)
De aangekondigde, maar uitgestelde Wet DBA wordt vervangen. De nieuwe wet moet enerzijds (de inhuurder van) echte zelfstandigen zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandigheid voorkomen. In de nieuwe wet wordt gewerkt met verschillende tarieven. Zo komt er een laag tarief corresponderend met loonkosten tot 125% van het wettelijk minimum en een hoog tarief boven de € 75,- per uur. Bij dit hoge tarief wordt voor zelfstandige ondernemers een zogeheten opt-out voor de loonbelasting en werknemersverzekeringen ingevoerd. Voor ZZP’ers die boven het lage tarief vallen, komt er een opdrachtgeversverklaring. Deze door de Belastingdienst opgestelde verklaring geeft opdrachtgevers vooraf duidelijkheid en zekerheid bij de inhuur van zelfstandige ondernemers.

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Arvid Munsters van de sectie Arbeid & Medezeggenschap.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).