Download dit artikel als PDF 11 januari 2021

Werkgevers, opgelet: Wijzigingen in de Arbowet en het Arbobesluit in verband met de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19

De inwerkingtreding van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 heeft geresulteerd in een tweetal wijzingen in het kader van arbeidsomstandigheden. Deze tijdelijke wet geldt voor de duur van drie maanden maar kan bij koninklijk besluit worden verlengd (steeds voor de duur van 3 maanden).

 1. Arbowet
  In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is voor de toezichthouder de mogelijkheid opgenomen om het werk stil te leggen wanneer in verband met de bestrijding van het coronavirus voorgeschreven maatregelen dan wel maatregelen die de kans op besmetting met het virus kunnen voorkomen of beperken in ernstige mate niet worden getroffen. De wetgever duidt een dergelijke sluiting aan als laatste redmiddel en zal dit om deze reden terughoudend toepassen.
 1. Arbobesluit
  Naast het zware middel van stillegging van het werk acht de wetgever het noodzakelijk ook een aanvulling op het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) te maken in het kader van de bestrijding van de coronapandemie. Er wordt een tijdelijk artikel toegevoegd waarin is opgenomen dat de werkgever de noodzakelijke maatregelen neemt ter voorkoming of beperking van de kans op besmetting van werknemers en derden met het coronavirus. Tot deze noodzakelijke maatregelen behoren:
  a. het in acht nemen van hygiënische voorzieningen;
  b. het geven van doeltreffende voorlichting en onderricht aan werknemers over de bestrijding van SARS-CoV-2 op de arbeidsplaats, en
  c. het houden van adequaat toezicht op de naleving van de in dit artikel bedoelde noodzakelijke maatregelen en voorzieningen.


Uit de Nota van Toelichting behorende bij deze (tijdelijke) wijziging van de wet vloeit voort dat de door de werkgever te treffen maatregelen afhankelijk is van hetgeen op de arbeidsplaats noodzakelijk is voor de bescherming van werknemers. Dit kan (en zal) dus per bedrijf verschillen. De Nota van Toelichting merkt op dat het hierbij van belang is dat de risico’s op de arbeidsplaats worden geïnventariseerd. Bij het nemen van maatregelen kan de werkgever kijken naar bijvoorbeeld een door de sector opgesteld protocol, maar de werkgever is verantwoordelijk voor de eigen onderneming. De stand van de wetenschap en de richtlijnen van het RIVM dienen ook te worden betrokken bij de te nemen maatregelen. Het is dus van belang dat u bij eventuele nieuwe inzichten (denk aan de discussie rondom de mondkapjes) dit betrekt bij de te nemen maatregelen.

Verplichting jegens derden
Let u erop dat u ingevolge dit artikel een plicht heeft jegens de eigen werknemer, maar ook jegens derden. In de praktijk zal dit inhouden dat u het protocol bijvoorbeeld ook zal moeten voorhouden aan onderaannemers of aan bezoekers en toe moet zien op de naleving van het protocol door hen. Het is belangrijk dat u dit ook bijhoudt. Alleen op deze wijze kunt u bij een controle aantonen dat u de verplichtingen naleeft. Overtreding van dit artikel is een beboetbaar feit. De Inspectie SZW zal de wetgeving handhaven.   

De coronacrisis vraagt al behoorlijk wat van de werkgever. In het bos van (tijdelijke) wetgeving is het gemakkelijk verdwalen. Wees en blijf alert op de verplichtingen die deze zware crisis aan de werkgever stelt nu de handhaving van deze maatregelen prioriteit heeft bij de toezichthouder.

Indien u meer wilt weten over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Charlotte Posthuma.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).