Download dit artikel als PDF 18 maart 2020

Nieuwe coronamaatregel: de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Gisteravond introduceerde het kabinet de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze maatregel treedt in de plaats van de regeling Werktijdverkorting (Wtv), welke met onmiddellijke ingang is ingetrokken.

De nieuwe regeling
De NOW houdt het volgende in:

  • werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van UWV een voorschot krijgen;
  • hiermee kunnen zij werknemers met een vast en een flexibel contract gewoon blijven doorbetalen;
  • de tegemoetkoming kan voor 3 maanden worden aangevraagd, met de mogelijk tot verlenging met nog eens 3 maanden;
  • de werknemer verbruikt onder de NOW geen WW-rechten.

 Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten gelden de volgende voorwaarden:

  • bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt;
  • daarnaast moet de aanvrager tenminste 20% omzetverlies verwachten.

De nieuwe noodmaatregel ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

De hoogte van de vergoeding
De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, en bedraagt maximaal 90% van de loonsom. Op basis van de in te dienen aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf zal worden vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.

Wat als u al werktijdverkorting heeft aangevraagd bij het ministerie van SZW?
Als u al een toekenning heeft gekregen voor Wtv, dan blijft deze vergunning van kracht. Als u gebruik maakt van de vergunning voor Wtv en na afloop daarvan verlenging wilt, dient u gebruik te maken van de nieuwe noodmaatregel.

Indien u nog geen antwoord heeft ontvangen op uw aanvraag voor Wtv, dan wordt uw aanvraag beschouwd als aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Waarschijnlijk zal te zijner tijd wel nog aanvullende informatie worden opgevraagd.

Kan een aanvraag voor de NOW al worden ingediend?
Helaas is het op dit moment nog niet mogelijk om een aanvraag voor de noodmaatregel in te dienen. Momenteel vindt overleg plaats tussen het Ministerie van SZW en UWV over de wijze waarop de aanvraag zal moeten worden ingediend. De exacte datum waarop aanvragen kunnen worden ingediend, wordt zo spoedig mogelijk bekendgemaakt. De periode waarover werkgevers tegemoetkoming kunnen krijgen, hangt niet af van deze datum. Omzetverlies vanaf 1 maart komt in aanmerking voor tegemoetkoming.

Bent u voornemens om gebruik te maken van deze nieuwe noodmaatregel en wilt u daarover meer weten? Wij adviseren u graag!

Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Arvid Munsters van de sectie Arbeid & Medezeggenschap.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (
Lees onze disclaimer).