Download dit artikel als PDF 02 december 2014

Wet Langdurige Zorg een feit

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz treedt met ingang van 1 januari 2015 in werking en vervangt dan de huidige Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Onder de werking van de Wlz vallen mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht nodig hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om ouderen met ernstige dementie, mensen met een ernstige psychische stoornis of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.

De Wlz is net als de huidige AWBZ een publiekrechtelijke sociale verzekering. Iedereen die onder de Wlz valt heeft een verzekerd recht op zorg. Die zorg omvat een volledig pakket, bestaande uit onder meer verblijf, persoonlijke verzorging en verpleging. Het motto van de Wlz is: met professionele zorg, zo thuis mogelijk! Mensen kunnen ervoor kiezen de zorg thuis te ontvangen, indien dat verantwoord is en de kosten niet hoger zijn dan bij opname in een instelling. Wordt aan die voorwaarden niet voldaan, dan is opname in een instelling aangewezen. In geval van zorgverlening aan huis bestaat de keuze tussen het persoonsgebonden budget (pgb), het volledig pakket thuis (vpt) of het modulair pakket thuis (mpt). Een mpt krijgt een persoon die niet het volledige zorgaanbod van een zorginstelling nodig heeft, of de zorg niet volledig zelf via een pgb wil organiseren.

Tezamen met de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet vormt de Wlz het pakket aan hervormingsmaatregelen in de zorg.

Wilt u meer weten over de veranderingen in de zorg, en wat die voor u betekenen? Neem dan contact op met Catelijne Bach. Catelijne maakt deel uit van het brancheteam Zorg.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).