Download dit artikel als PDF 15 november 2016

Wijziging van de gezondheidswet: actieve openbaarmaking van inspectiegegevens

Op 1 november 2016 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wijziging van de Gezondheidswet en de Jeugdwet aangenomen. Deze wet biedt een mogelijkheid tot actieve openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving. Maar wat houdt dat precies in?

Belangenafweging
Het wetsvoorstel creëert een specifieke wettelijke grondslag én een verplichting tot het actief openbaar maken van toezichtgegevens en sanctiebesluiten door (onder andere) de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De mogelijkheid tot openbaarmaking was er al op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB), maar op grond van die wet vindt er nog een belangenafweging plaats. Die belangenafweging vindt onder de nieuwe regelgeving niet plaats. Er wordt nu een verplichting opgelegd bepaalde informatie openbaar te maken, ook zonder dat daarom wordt gevraagd. Doel is om transparantie en handelingsperspectief te bieden aan bedrijven en burgers en naleving van regelgeving te bevorderen. Het idee is dat door het openbaar maken van die informatie, bedrijven, instellingen en beroepsbeoefenaren de dienstverlening verbeteren en dat daarmee bescherming van de volksgezondheid wordt bevorderd.

Informatie
Om welke informatie het zal gaan wordt bij afzonderlijke maatregel van bestuur (AMvB) nader bepaald: dat is niet in de wet geregeld. Net zo min als de wijze van de openbaarmaking: ook dat moet bij AMvB worden vastgesteld. Wel is al duidelijk dat ook eventueel opgelegde sancties onderdeel gaan uitmaken van de openbare informatie. Maar de minister heeft ook aangegeven dat de geboden informatie het publiek een handelingsperspectief moet bieden en aan realisatie van de doelstellingen van de gezondheidswet moet bijdragen. Hoe zich dat verhoudt tot openbaarmaking van de sanctie, is niet helemaal duidelijk. Openbaarmaking van gegevens vallend onder het medisch beroepsgeheim of persoons-, bedrijfs- en fabricagegegevens is uit den boze.

Inspectie voor de Gezondheidszorg
De IGZ hanteert al ruim 10 jaar een actief openbaarmakingsbeleid op basis van de WOB. Veel van de toezichtsinformatie van de IGZ wordt al openbaar gemaakt, waaronder rapporten over risicotoezicht en thematisch toezicht. Dat geldt ook voor maatregelen van de IGZ, zoals onder andere verscherpt toezicht en het opleggen van bevelen. Dat geldt weer niet voor calamiteitenrapporten.

Voor wat betreft het opereren van de IGZ in het kader van de nieuwe regelgeving heeft de minister het volgende aangegeven. De IGZ zal binnen een periode van maximaal 3 jaar tot een gefaseerde uitvoering komen, maar al in 2016 overgaan tot openbaarmaking van geaggregeerde meldingen- en boetebesluitinformatie.

Zodra de wet in werking is getreden (en die datum is nog niet bekend, maar naar verwachting op korte termijn) zullen zakelijk geformuleerde rapporten van toezichtsactiviteiten openbaar worden gemaakt.

Voor wat betreft het uitvoeringsbeleid van de IGZ verandert er dus niet zoveel, behoudens dat de handelswijze nu een wettelijke basis krijgt.


Wilt u meer weten de wijzigingen in de gezondheidswet, neem dan contact op met Catelijne Bach of Wouter van Loon. Zij zijn beiden lid van ons brancheteam Zorg.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).