Download dit artikel als PDF 20 september 2017

Zorgaanbieder, bent u al aangesloten bij een geschilleninstantie?

Sinds 1 januari 2017 zijn zorgaanbieders uit hoofde van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg verplicht om zich aan te sluiten bij een onafhankelijke geschilleninstantie. Waar moet u als zorgaanbieder rekening mee gaan houden?

Verplichting voor alle zorgaanbieders
Sinds 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders, ZZP’ers inbegrepen, verplicht om zich aan te sluiten bij een geschilleninstantie op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Dit mag niet zomaar een geschil beslechtend orgaan zijn, het moet gaan om een ‘erkende geschilleninstantie’. Dat betekent dat deze instantie door de minister van VWS moet zijn aangewezen. Een overzicht van erkende geschilleninstanties per doelgroep vindt u op de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Andere verplichtingen
De Wkkgz brengt nog meer verplichtingen voor u als zorgaanbieder met zich mee. Eén van de belangrijkste is dat u een schriftelijke klachtenregeling moet opstellen. Deze moet vervolgens onder de aandacht gebracht worden van cliënten en hun vertegenwoordigers. Deze regeling moet zorgen voor een effectieve en laagdrempelige wijze van klachtbehandeling.

Daarnaast moet u één of meerdere personen aanstellen die gratis advies verlenen over het indienen van klachten. Deze adviseurs moeten tevens de klager kunnen bijstaan bij het formuleren van de klacht. De betreffende adviseur mag een medewerker zijn, zolang hij of zij maar in staat is om onafhankelijk advies te geven. Naast de schriftelijke klachtenregeling dient u nog een aantal stukken op te stellen. Denk hierbij aan een procedure voor uw personeel met betrekking tot het handelen bij signalen van incidenten en een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wie kunnen er naar de geschilleninstantie?
Verschillende (rechts)personen kunnen zich, indien zij een geschil met u als zorgaanbieder hebben, wenden tot de geschilleninstantie waar u bij bent aangesloten. Hieronder vindt u een overzicht van de (rechts)personen die zich, onder de in de Wkkgz nader genoemde voorwaarden, tot de betreffende geschilleninstantie kunnen wenden:

Cliënten, nabestaanden van een overleden cliënt en vertegenwoordigers;
Personen die door u (ten onrechte) niet als vertegenwoordiger van de cliënt zijn beschouwd;
Stichtingen of verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid, mits er een belang in het geding is dat de stichting of vereniging volgens haar statuten behartigt.

Welke geschillen?
De geschilleninstantie behandelt geschillen over zorg die onder de Wet langdurige zorg en onder de Zorgverzekeringswet vallen. Geschillen over zorg geregeld door de gemeente, dus die onder bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke ondersteuning of de Jeugdwet vallen, worden niet behandeld. Als een geschil over een zaak al langer loopt, dan kan dit wellicht niet door de geschilleninstantie worden behandeld. De instantie mag namelijk alleen geschillen behandelen die zijn ontstaan op of na 1 januari 2016.

Aansluiten
Bent u nog niet aangesloten bij een geschilleninstantie, doe dit dan alsnog zo snel mogelijk. Zo zorgt u ervoor dat uw klachtafhandeling op een nette wijze is geregeld en voorkomt u daarmee mogelijk sancties.


Wilt u meer weten over de consequenties die de Wkkgz voor u heeft, dan kunt u contact opnemen met Jolijn Geven. Jolijn is lid van het Brancheteam zorg en lid van de sectie Vennootschap en Onderneming.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).