Download dit artikel als PDF 01 februari 2017

Zorgaanbieders, let op uw statuten!

Zorgkantoren van zorgverzekeraars stellen de laatste jaren steeds vaker eisen aan de statuten van zorgaanbieders. Eén van de redenen daarvoor is dat Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in het Inkoopkader Langdurige Zorg 2017 heeft bepaald dat zorgaanbieders per 1 augustus 2017 de Zorgbrede Governance Code (ZGC) moeten hebben ingevoerd. Onderdelen van deze code dienen in de statuten te worden verwerkt. Hieronder belicht ik een aantal punten uit dit Inkoopkader en zal ik uiteenzetten of de nieuwe Governancecode Zorg (GcZ) wezenlijk verschilt van de oude ZGC, de ZGC 2010.

Inkoopkader Langdurige Zorg 2017
Het Inkoopkader Langdurige Zorg 2017 is van toepassing op de inkoop van Wlz-zorg door zorgkantoren. Hieruit blijkt onder meer dat zorgaanbieders de meest vigerende ZGC aantoonbaar moeten hebben ingevoerd. In de toelichting wordt aangegeven welke punten uit de ZGC ZN belangrijk vindt. De toelichting is echter nog gebaseerd op de oude ZGC 2010 en betreft voornamelijk algemene bepalingen over het hebben van een (onafhankelijk) toezichthoudend orgaan. Wel is bepaald dat de nieuwe GcZ van toepassing is, zodra deze is ingevoerd. In dat geval blijven de in bijlage 3 genoemde eisen van het Inkoopkader Langdurige Zorg 2017 in principe van kracht.

Toezichthoudend orgaan
Het Inkoopkader Langdurige Zorg 2017 bevat met name algemene bepalingen over het hebben van een (onafhankelijk) toezichthoudend orgaan. Het toezichthoudend orgaan dient volgens ZN conform de ZGC 2010 meervoudig te zijn samengesteld, statutair te zijn verankerd en het bestaan en de samenstelling ervan dienen kenbaar te zijn in het handelsregister.

Om de positie van het toezichthoudend orgaan en de onafhankelijkheid van haar leden te waarborgen, dient volgens ZN statutair te worden vastgelegd op welke gronden de algemene vergadering van aandeelhouders van de zorgaanbieder een lid kan schorsen of ontslaan. Ook moet vastgelegd zijn welke meerderheid daartoe vereist is en welke procedures eventueel moeten worden gevolgd. Daarnaast moet in de statuten een regeling van benoeming, schorsing en ontslag worden opgenomen. De gedachte daarachter is dat bijvoorbeeld niet zomaar een familielid van de bestuurder als toezichthouder kan worden benoemd en dat een lid in de uitoefening van zijn functie niet gehinderd mag worden door de mogelijkheid dat hij zomaar geschorst of ontslagen kan worden vanwege zijn toezicht.

Bovengenoemde punten zijn dus uiteengezet door ZN in het Inkoopkader Langdurige Zorg 2017 en zijn gebaseerd op de ZGC 2010. Maar veranderen deze nu er een nieuwe Governancecode Zorg is? Het antwoord daarop is: nee. Al deze algemene punten uit de ZGC 2010 komen namelijk ook weer terug in de nieuwe GcZ. Waarom dan toch een nieuwe GcZ?

De nieuwe GcZ
De nieuwe GcZ kent een andere opzet dan de ZGC 2010. Doel van de nieuwe GcZ is dat bestuurders en toezichthouders meer gaan nadenken over het nut en de bedoeling van goede ‘governance’ en daarover met elkaar het gesprek aangaan. Waar in de ZGC 2010 het pas-toe-óf-leg-uit-beginsel werd gehanteerd, is het nu ook mogelijk dat er zowel toegepast als uitgelegd dient te worden of dat er geen afwijking mogelijk is. Aan de hand van de ZGC 2010 waren zorgaanbieders te veel bezig met het afvinken van alle (opgelegde) regeltjes, in plaats van dat er over de regeltjes werd nagedacht. De nieuwe GcZ beoogt daar verandering in te brengen.

En nu?
Bent u een aanbieder van Wlz-zorg en/of lid van ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ of VGN, dan zal de nieuwe GcZ voor u (gaan) gelden. Het is verstandig om te laten toetsen of uw statuten (nog) voldoen aan de nieuwe GcZ. Daarnaast is het belangrijk dat er binnen uw organisatie een dialoog plaatsvindt tussen het bestuur en het toezichthoudend orgaan over de ‘governance’.

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Wouter van Loon. Wouter is lid van het brancheteam zorg en specialist in de sectie Onderneming en Vennootschap.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).