Download dit artikel als PDF 16 maart 2021

Betalingsuitstelwet (ademruimte bij faillissementsaanvraag)

Op 17 december 2020 is de Tijdelijke Wet COVID-19 SZW en VJ in werking getreden (“De Betalingsuitstelwet”). Deze wet is in het leven geroepen om ondernemingen te beschermen die hun bedrijfsvoering niet zoals gebruikelijk hebben kunnen voortzetten door de coronacrisis en daardoor kampen met liquiditeitsproblemen. Ondernemingen kunnen de rechtbank verzoeken om aanhouding van het jegens hen ingediende faillissementsrekest. Indien op grond van de Betalingsuitstelwet een verzoek tot aanhouding wordt toegewezen, wordt aan de betreffende onderneming ten opzichte van de aanvrager van het faillissement een tijdelijk uitstel van betaling verleend. Het verleende uitstel van betaling is tijdelijk. Het betreft dus uitstel, geen afstel. Ook is er geen sprake van een algeheel uitstel van betaling ten opzichte van alle schuldeisers van de onderneming. Daarnaast geldt het uitstel evenmin voor schulden die nadien opeisbaar zijn geworden. Het uitstel verandert dus niets aan de rangorde van schuldeisers, ook de faillissementsaanvrager behoudt zijn rang en wordt niet anders behandeld.

Een onderneming die verzoekt om aanhouding dient aannemelijk te maken dat hij verkeert in de toestand waarin hij uitsluitend of hoofdzakelijk als gevolg van COVID-19 zijn onderneming niet zoals gebruikelijk heeft kunnen voortzetten en daardoor tijdelijk niet in staat is om voort te gaan met betaling van zijn schulden. De onderneming dient aan te tonen dat zij vóór half maart 2020 voldoende liquide middelen had om aan haar opeisbare verplichtingen te voldoen en dat de onderneming na verloop van de gevraagde aanhouding de vordering van de aanvrager alsnog kan voldoen. Verder dient de aanvrager niet onredelijk in haar belangen te worden geschaad bij toewijzing van het aanhoudingsverzoek.

De bepalingen uit deze wet kunnen gezien worden als een aanvulling op bestaande financiële steunmaatregelen voor ondernemers die in zwaar weer verkeren en kunnen derhalve bijdragen aan het voorkomen van (vermijdbare) faillissementen.

 

Wilt u meer weten over deze blog? Dan kunt u contact opnemen met Carolijn Slegers of met één van onze teamleden van het brancheteam Bouw.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in (Lees onze disclaimer).