Download dit artikel als PDF 01 april 2020

De NOW-regeling: waar moeten werkgevers op letten?

Gisteren presenteerde de minister van SZW de details van de NOW-regeling, die twee weken geleden werd aangekondigd. Het aanvraagloket voor de regeling opent als het goed is op 6 april aanstaande. Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20% omzetverlies hebben, kunnen een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonkosten krijgen (naar rato van de omzetdaling). Voorwaarde voor werkgevers is dat zij het reguliere salaris aan hun werknemers blijven uitbetalen en dat zij gedurende de subsidieperiode geen aanvraag doen voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Wat houdt de regeling nog meer in en hoe vraag je hem aan?

In mijn blog van 18 maart 2020 besteedde ik al aandacht aan de op dat moment bekende contouren van de noodmaatregel. Inmiddels zijn ook de details van de regeling bekend. De belangrijkste aandachtspunten van de regeling worden hieronder toegelicht.

De berekening van de omzetdaling
Om in aanmerking te komen voor compensatie in de loonkosten, moet een werkgever, zoals gezegd, ten minste 20% omzetverlies hebben. Twee variabelen spelen dus een belangrijke rol: de omzet en de loonsom. Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de compensatie in de loonkosten.

Werkgevers moeten de hoogte van hun omzetverlies berekenen door hun totale omzet uit 2019 te delen door vier. Dit bedrag moeten zij vervolgens vergelijken met de geschatte omzet in de periode maart tot en met mei 2020. Is de omzet over de laatstgenoemde periode minimaal 20% lager dan de omzet uit 2019? Dan kan aanspraak worden gemaakt op compensatie van de loonkosten.

Soms is uitblijvende klandizie pas later terug te zien in de omzetdaling. Daarom kunnen werkgevers ook een periode aangeven voor de omzetvergelijking die één of twee maanden later start.

Bestaat een bedrijf uit meerdere bedrijfsonderdelen die samen een concern vormen, dan wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden.

Loonsom
Voor het bepalen van de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Deze neemt UWV automatisch over. UWV neemt hierbij als grondslag het zogenaamde socialeverzekeringsloon. Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 30 procent bovenop voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Er zit daarnaast een maximum aan het loon per werknemer van € 9.538,- bruto per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd.

De loonsom in de subsidieperiode wordt bepaald aan de hand van de loonsom van januari 2020 zoals bekend bij de Belastingdienst. Als die ontbreekt, wordt de loonsom van november 2019 genomen. Om calculerend gedrag te voorkomen, worden wijzigingen in de loonaangifte van januari die na 15 maart zijn doorgegeven, voor deze regeling niet meegenomen. Vanwege het belang van de loonsom voor de subsidie is het belangrijk dat werkgevers tijdig loonaangifte blijven doen bij de Belastingdienst.

Ook subsidie voor flexwerkers
Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en is verzekerd voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor subsidie kan worden ontvangen. Ook het salaris van flexwerkers wordt dus gecompenseerd. Er is dus geen onderscheid naar contractvorm. Het kabinet roept werkgevers- en werknemersorganisaties met deze regeling dus op om – indien mogelijk – flexwerkers door te betalen.

Let wel: uitzendkrachten tellen niet mee. Zij dienen door hun eigen werkgever betaald te worden, die mogelijk zelf een beroep op de NOW-regeling kan doen.

Ontslag tijdens NOW-regeling?
Voorwaarde om gebruik te maken van de NOW-regeling is dat de werkgever in de periode 18 maart tot en met 31 mei 2020 geen ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische redenen indient bij het UWV. Deze voorwaarde geldt niet voor ontslagaanvragen die in de periode 1 maart tot en met 17 maart 2020 al bij UWV zijn ingediend.

Komt de werkgever deze verplichting niet na, dan wordt er wel subsidie verleend, maar zal een correctie plaatsvinden. Bij de vaststelling van de hoogte van de subsidie wordt namelijk vastgesteld wat het loon is van de werknemer voor wie ontslag is aangevraagd bij het UWV. Dit loon wordt vervolgens verhoogd met 50%, waarna dit totaalbedrag in mindering wordt gebracht op de totale loonsom waarop de uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt gebaseerd.

Aanvragen, voorschot en uitbetaling
UWV heeft aangegeven ernaar te streven om de regeling vanaf 6 april uit te voeren, maar is nog bezig met de laatste testen voor de uitvoering van de regeling. Het digitale loket bij UWV gaat – naar verwachting – 6 april maar uiterlijk 14 april 2020 open. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020 en een aanvraag ziet op de periode 1 maart tot en met 31 mei 2020.

Werkgevers geven bij de aanvraag de verwachte omzetdaling op. Als het UWV positief op de aanvraag oordeelt, keert UWV een voorschot van 80% uit. Dat zal gebeuren in drie termijnen. Het eerste deel van het voorschot zal worden uitgekeerd binnen twee tot vier weken na indiening van de aanvraag.

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarvoor de NOW is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. Hiervoor is in beginsel een accountantsverklaring vereist. UWV zal vervolgens binnen 22 weken een eindafrekening doen. Die kan – vanzelfsprekend – hoger of lager uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht. Bedrijven met acute liquiditeitsproblemen kunnen worden geholpen met andere maatregelen uit het noodpakket van het kabinet.

Mogelijke verlenging
Inmiddels heeft de Tweede Kamer ingestemd met de extra uitgave van 10 miljard euro voor de NOW-regeling. De precieze werking van de maatregel zal door het kabinet worden gemonitord en indien noodzakelijk zullen op een later moment nog aanpassingen worden doorgevoerd. Over een eventuele verlenging van de regeling wordt vóór 1 juni 2020 besloten.

Bent u voornemens om gebruik te maken van de NOW-regeling of heeft u daarover vragen? Wij adviseren u graag!

Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Arvid Munsters van de sectie Arbeid & Medezeggenschap.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).