Download dit artikel als PDF 12 oktober 2016

Doorstart & Concurrentiebeding

Medio 2015 heeft de kantonrechter in Zwolle in een kort geding uitspraak gedaan over de vraag of een curator en\of de koper van een (deel van) een failliet bedrijf een werknemer mag houden aan zijn concurrentiebeding. Betreffende werknemer was bij een concurrent van de koper in dienst getreden nadat de curator het bedrijf had verkocht. De uitspraak is niet vanwege de uitkomst, maar wel vanwege de overwegingen van de kantonrechter de moeite waard.

De gebruikelijke insteek van de kantonrechter in dit soort zaken is dat een curator er geen belang meer bij heeft – nadat hij het failliete bedrijf heeft verkocht – om werknemers aan een concurrentiebeding te houden nu zij de curator geen concurrentie meer kunnen aandoen. Ook de koper komt echter geen beroep toe op het concurrentiebeding simpelweg omdat hij geen partij is bij de afspraak die is gemaakt tussen de voormalige (nu failliete) werkgever en de werknemer. De uitspraak van medio 2015 past keurig in dit beeld. De kantonrechter wijdt echter enkele interessante overwegingen aan de vraag onder welke omstandigheden wellicht toch een succesvol beroep op het concurrentiebeding kan worden gedaan door een curator of een koper. Het staat de kantonrechter vrij om te speculeren, nu de Hoge Raad zich over deze vraag nog nooit heeft uitgelaten.

‘Koopprijsherzieningsclausule’
De kantonrechter constateert dat in de koopovereenkomst tussen de curator en de koper niet is afgesproken dat de verkoopprijs kan of moet worden herzien als de werknemers door de curator niet met succes tot nakoming van een concurrentiebeding kunnen worden gedwongen. Zo beschouwd bestond bij de curator geen belang bij de nakoming van het concurrentiebeding.

Derdenbeding
Voorts spreekt de kantonrechter over de afwezigheid van een derdenbeding in het concurrentiebeding. Een derdenbeding betekent dat met de werknemer zou zijn afgesproken dat een eventuele koper van het bedrijf dezelfde rechten aan het concurrentiebeding zou mogen ontlenen als de werkgever. De koper zou nakoming van zo’n derdenbeding dan moeten kunnen afdwingen.

Haalbaar?
Zowel ten aanzien van het derdenbeding als ten aanzien van een contractuele clausule tot herziening van de verkoopprijs meldt de kantonrechter overigens meteen dat het nog maar de vraag is of zo’n clausule in rechte wel stand zal houden, maar de suggestie van de kantonrechter is duidelijk: klop eens bij mij aan met zo’n beding, dan kan ik misschien wat.

Doorstart
Gevoelsmatig zit er een zekere onbillijkheid in het gegeven dat, na een doorstart uit faillissement, noch de curator noch de koper iets tegen de overstap van een werknemer naar de concurrentie kan beginnen. In dat licht verwacht ik dan ook dat een eventueel derdenbeding of een koopprijsherzieningsclausule – mocht dat ooit aan de rechter worden voorgelegd – met de nodige welwillendheid bekeken zal worden.

Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Jaap Broekman of met één van onze andere specialisten van de sectie Arbeid en Medezeggenschap.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).