Download dit artikel als PDF 19 oktober 2015

Draait de SVB nu wel of niet op voor de financiële schade ten gevolge van het PGB-debacle?

PGB staat voor het persoonsgebonden budget waarmee bepaalde hulpbehoevenden zelf zorg kunnen inkopen. De overeenkomsten die hulpbehoevenden daarvoor met zorgverleners sluiten, houden mede een arbeidsovereenkomst in, waarbij de hulpbehoevende de werkgever is en de zorgverlener de werknemer. Waar het PGB voorheen aan de hulpbehoevende werd betaald, gaat het PGB per 1 januari 2015 rechtstreeks naar de betreffende zorgverlener. De sociale verzekeringsbank (SVB) beheert het budget en is verantwoordelijk voor betaling aan de zorgverlener binnen 30 dagen na ontvangst van de declaratie. Deze hervorming leidde echter tot een debacle, omdat zorgverleners op grote schaal veel te laat door de SVB betaald werden.

SVB aansprakelijk
In een zaak die door een zorgverlener werd aangespannen, oordeelde de kantonrechter te Amsterdam op 10 juni jl. dat de SVB een schadevergoeding verschuldigd is aan de zorgverlener voor het te laat uitbetalen van de door de hulpverlener ingediende declaraties. Grondslag voor deze beslissing was de wettelijke verhoging die geldt voor werkgevers bij het te laat uitbetalen van loon.

De kantonrechter oordeelde dat deze wettelijke bepaling van overeenkomstige toepassing is op de SVB, omdat zij gehouden is het loon (het PGB dat zij namens een hulpbehoevende uitbetaalt) tijdig te betalen, ook al is de SVB feitelijk geen werkgever van de zorgverlener.

SVB niet (meer) aansprakelijk?
Een storm aan schadeclaims werd verwacht. Door een recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam (d.d. 6 oktober 2015) is deze storm (voorlopig) echter gaan liggen. Volgens het Hof ontbreekt een gezagsverhouding tussen de SVB en de zorgverlener, waardoor er tussen hen geen arbeidsovereenkomst of vergelijkbare rechtsbetrekking bestaat. Het loon wordt weliswaar door de SVB betaald, maar de SVB heeft deze verplichting niet in plaats van de werkgever (de hulpbehoevende) op zich genomen. Volgens het Hof geldt de wettelijke verplichting tot het betalen van een verhoging bij het te laat betalen van loon daarom niet voor de SVB.

De uitspraak van het Hof betekent dat de SVB niet op grond van arbeidsrechtelijke regels aansprakelijk kan worden gehouden voor het te laat betalen van PGB. Dit wil echter niet zeggen dat zorgverleners de opgelopen vertragingsschade niet nog op een andere wijze op de SVB kunnen verhalen. Het Hof noemt namelijk nog een aantal grondslagen, op grond waarvan zorgverleners mogelijk aanspraak kunnen maken op schadevergoeding. Omdat daar in rechte geen beroep op is gedaan, behandelt het Hof deze grondslagen verder echter niet.


Wilt u weten welke aansprakelijkheidsgronden er nog meer zijn? Neem dan contact op met Catelijne Bach of Wouter van Loon. Beiden zijn lid van ons Brancheteam Zorg.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).