Download dit artikel als PDF 20 juni 2019

Het is een feit: wet Kwaliteitsborging komt er!

In een eerdere blog had ik het al kort over het wetsvoorstel “Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen”. Deze wet heeft tot doel de (privaatrechtelijke) positie van de bouwconsument te verbeteren en een nieuw stelsel voor kwaliteitsbewaking van het bouwen in het leven te roepen. De Eerste Kamer heeft op 14 mei de wet Kwaliteitsborging aangenomen. Beoogd is de wet in werking te laten treden per 1 januari 2021.

De wet Kwaliteitsborging heeft met name tot doel (het stimuleren van) de verbetering van de kwaliteit van de bouw en een betere rechtsbescherming van de particuliere opdrachtgever. Ter verwezenlijking van deze doelen bevat de wet enerzijds een publiekrechtelijke regeling en anderzijds een privaatrechtelijke regeling.

Kwaliteitsborger
De Woningwet zal worden gewijzigd, waarbij een systeem wordt geïntroduceerd van toetsing van de bouwkwaliteit door een externe partij, de zogenaamde kwaliteitsborger. Deze dient volgens de daartoe gegeven regels de kwaliteit van het bouwwerk te toetsen aan de regels van het Bouwbesluit. Bij oplevering van het bouwwerk zal de kwaliteitsborger een verklaring af moeten geven waaruit blijkt dat er ‘een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat’ dat het bouwwerk aan het Bouwbesluit voldoet.

Aansprakelijkheid aannemer verzwaard
Anderzijds zal in het Burgerlijk Wetboek een regeling opgenomen worden die leidt tot verzwaring van de aansprakelijkheid van de aannemer bij oplevering. Was de aannemer tot de invoering van de wet Kwaliteitsborging na oplevering van het bouwwerk niet langer aansprakelijk voor gebreken die redelijkerwijs opgemerkt hadden kunnen worden bij de oplevering, na invoering van de wet Kwaliteitsborging is de aannemer ook aansprakelijk voor bij de oplevering niet ontdekte gebreken. Dus ook die gebreken die bij voldoende opmerkzaamheid door of namens de opdrachtgever bij de oplevering hadden kunnen worden opgemerkt. Daarnaast komt er op de aannemer een verzwaarde waarschuwingsplicht te rusten voor fouten in het ontwerp en dient hij bij oplevering een volledig opleverdossier over te leggen waaruit moet blijken hoe hij zijn werkzaamheden uit hoofde van de aannemingsovereenkomst is nagekomen. Verder worden er in het Burgerlijk Wetboek regels opgenomen met betrekking tot een verzwaarde informatieplicht van de aannemer jegens de opdrachtgever, waaronder ten aanzien van de mogelijkheid van de opdrachtgever tot het in depot houden bij de notaris van een percentage van de aanneemsom. Daarnaast zal de aannemer bij oplevering een opleverdossier moeten verstrekken dat voldoende inzicht geeft in de wijze waarop hij zijn verplichtingen uit de aannemingsovereenkomst is nagekomen.

Proefperiode
De regeling uit de wet Kwaliteitsborging ten aanzien van het bouwtoezicht treedt niet direct voor alle soorten bouwwerken in werking. Het nieuwe stelsel treedt eerst voor een proefperiode in werking voor de laagste risicoklasse. Dit zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen en eenvoudige bedrijfspanden. Op deze wijze wordt beoogd om alle marktpartijen voldoende tijd te geven te wennen aan het nieuwe stelsel van toezicht in de bouw. De wijziging van de regels in het Burgerlijk Wetboek treden overigens wél met ingang van het in werking treden van de wet Kwaliteitsborging direct in werking.

 

Indien u meer wilt weten over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Rob van Seumeren. Rob is lid van het brancheteam Bouw.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).