Download dit artikel als PDF 22 juli 2019

Nieuwe mogelijkheden voor bedrijven om schulden te saneren: de WHOA

Onlangs heeft minister voor rechtsbescherming Sander Dekker het wetsvoorstel voor de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) naar de Tweede Kamer gestuurd. Als deze wet wordt aangenomen door het parlement ontstaan er belangrijke nieuwe mogelijkheden om bedrijven met problematische schulden te redden, zodat faillissement of surseance (uitstel van betaling) kan worden voorkomen.

Het wetsvoorstel WHOA beoogt een toegankelijke akkoordregeling tot stand te brengen die niet alleen bruikbaar is voor grote bedrijven, maar ook voor het MKB. Door middel van dit akkoord kunnen de schulden worden gesaneerd en kan het bedrijf weer verder. Deze regeling wordt onderdeel van de Faillissementswet.

Huidige wetgeving
De huidige wetgeving biedt duidelijke regels voor het aanbieden van een akkoord in een situatie van faillissement of surseance. Voor een akkoord buiten die situaties (een onderhands akkoord) is er echter geen wettelijke regeling. Dat hoeft geen probleem te zijn, omdat het algemene verbintenissenrecht dan uitkomst biedt. Een belangrijk obstakel hierbij is echter dat alle schuldeisers met het akkoord moeten instemmen. Een schuldeiser kan (op redelijke of onredelijke gronden) dwarsliggen. Dat is een van de redenen dat onderhandse akkoorden vaak sneuvelen en alsnog het faillissement of surseance onafwendbaar is.

Dwangakkoord
De meest in het oog springende verandering in het wetsvoorstel is het feit dat de rechtbank een onderhands akkoord kan homologeren. Dit betekent dat het aangeboden akkoord bindend is voor alle betrokkenen. Ook personen die niet met het akkoord hebben ingestemd, kunnen onder bepaalde voorwaarden door de rechtbank aan het akkoord gebonden worden. Daarom wordt ook wel de term ‘dwangakkoord’ gebruikt. De WHOA biedt mogelijkheden voor ondernemingen die insolvent dreigen te raken, maar nog wel levensvatbaar zijn. Het doel van de WHOA is om dit soort ondernemingen de kans te bieden om te reorganiseren. Het dwangakkoord kan daarbij enorm helpen.

In het wetsvoorstel is bepaald dat de schuldenaar het traject voor het tot stand brengen van een akkoord zelf in gang kan zetten. Het is ook mogelijk dat schuldeisers of aandeelhouders het initiatief nemen. Bovendien is in de WHOA geregeld dat de schuldeisers en schuldenaren om de aanwijzing van een herstructureringsdeskundige of observator kunnen vragen. De herstructureringsdeskundige en observator zijn betrokken bij de voorbereiding van het akkoord en kunnen het akkoord vervolgens ook aan de betrokken schuldeisers voorleggen.

Wetsvoorstel
Mocht het wetsvoorstel worden aangenomen, is de verwachting dat dit een flinke verandering van de insolventiepraktijk met zich mee zal brengen. Ondernemingen krijgen de mogelijkheid om de schulden te saneren en zich te richten op de toekomst, waardoor faillissementen kunnen worden voorkomen. Of en wanneer de WHOA daadwerkelijk door het parlement wordt aangenomen is nog niet bekend. Onze insolventie- en herstructureringsspecialisten volgen dit op de voet en houden u op de hoogte.


Deze blog is een onderdeel van onze reeks over de WHOA. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons WHOA-team of kijken op ons WHOA-platform.

Juridisch advies is altijd maatwerk. Deze blog bevat algemene informatie. Hoewel het artikel met veel aandacht en zorgvuldigheid is geschreven, is het verstandig om in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in te winnen. (Lees onze disclaimer).