Download dit artikel als PDF 01 mei 2020

Welke steunmaatregelen voor aanbieders van langdurige zorg zijn er bekend?

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft steunmaatregelen gepubliceerd namens alle Nederlandse zorgverzekeraars en zorgkantoren die zij vertegenwoordigt. Nog niet alle steunmaatregelen zijn uitgewerkt en er gelden per soort zorgaanbieder andere regels. Er zijn ook steunmaatregelen vanuit de Rijksoverheid aangekondigd. We begrijpen dat het niet altijd even duidelijk is op welke steunmaatregelen u een beroep kunt doen. In een aantal blogs maken wij dit daarom per zorgaanbieder inzichtelijk.

In deze blog staan de steunmaatregelen voor aanbieders van langdurige zorg centraal. Het doel van die steunmaatregelen is om de negatieve effecten van de corona-crisis te neutraliseren. De zorgkantoren, Zorginstituut Nederland (ZiNL) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) trachten dat te doen, via de volgende vier maatregelen:

  • het op peil houden van de liquiditeit (bevoorschotting);
  • het compenseren van omzetderving;
  • het vergoeden van extra kosten als gevolg van de coronacrisis;
  • het versoepelen van de verantwoordingseisen.

 Het op peil houden van de liquiditeit
Zorginstituut Nederland zal de beleidsregels zo aanpassen dat het mogelijk wordt voor zorgkantoren om te bepalen dat de bevoorschotting van zorgaanbieders van langdurige zorg niet hoeft te worden aangepast aan de hand van de werkelijke productie. Dit betekent dat zorgkantoren mogen bepalen dat als de werkelijke productie minder is dan begroot, het overschot ten aanzien van de onderproductie niet hoeft te worden terugbetaald.

Het is aan de zorgkantoren zelf om te bepalen hoe zij met deze ruimere mogelijkheden omgaan. Op de websites van de zorgkantoren zal het beleid van de zorgkantoren worden gepubliceerd.

Het compenseren van omzetderving
Gederfde inkomsten zullen apart worden gecompenseerd. Uiteraard zal daarbij (moeten) worden voorkomen dat zorgaanbieders dubbel gecompenseerd worden. Naar verwachting zal de NZa in mei een beleidsregel publiceren met de exacte uitwerking van de compensatie, maar de hoofdlijnen zijn wel al bekend. Deze zijn als volgt:

  • Indien u zorg verleent via integrale zzp inclusief dagbesteding en u de reguliere dagbesteding tijdens de corona crisis anders invult (namelijk meer of andere zorg op de woonlocatie), dan mag u de betreffende zzp tijdelijk blijven declareren;
  • Indien u de dagbesteding normaliter apart declareert via een modulaire prestatie en de dagbesteding nu op een andere manier invult in verband met corona en deze invulling binnen de betreffende prestatiebeschrijving past, dan mag u deze dagbesteding nu ook declareren;
  • Als u normaliter dagbesteding declareert, maar één van de voornoemde situaties is niet op u van toepassing (bijvoorbeeld omdat u de dagbesteding nu niet op een andere wijze kunt invullen), dan komen die kosten voor vergoeding in aanmerking als gederfde inkomsten.

ZN merkt hierbij op dat u wordt verzocht zoveel als mogelijk de zorgverlening op peil te houden, al dan niet via een andere invulling van die zorgverlening. Daarnaast gaat de compensatie van omzetderving voor op het pakket aan steunmaatregelen dat de Rijksoverheid in het leven heeft geroepen. Dit betekent dat u daar geen gebruik van kunt maken. Tot slot merkt ZN nog op dat u met de geboden compensatie ook uw verplichtingen ten opzichte van derden dient na te komen (bijvoorbeeld leveranciers of vervoerders).

Het vergoeden van extra kosten als gevolg van de coronacrisis
Het is de bedoeling dat extra kosten die u maakt als gevolg van de coronacrisis ook worden gecompenseerd. Denk hierbij aan extra personeelskosten of zorg gebonden materiële kosten. Hoe die kosten precies gecompenseerd gaan worden, is nog niet duidelijk. De NZa is verzocht om daar zo spoedig mogelijk duidelijkheid over te verschaffen.

Een verzoek voor vergoeding van extra kosten zal u samen met het zorgkantoor dienen te doen. Indien u nu extra kosten hebt die u niet kunt voorfinancieren, dan kunt u een verzoek indienen bij het zorgkantoor om die extra kosten voor u voor te financieren. Het zorgkantoor zal die kosten dan voorfinancieren, in afwachting van de regeling die de NZa hiervoor zal opstellen.

Het versoepelen van de verantwoordingseisen
Dit punt wordt door ZN nog niet nader uitgewerkt. Aangezien dit ook niet direct ziet op financiële steun, laten we dit punt nu ook buiten beschouwing.

Conclusie
De contouren van de steunmaatregelen zijn inmiddels duidelijk. Daarbij wordt getracht de negatieve effecten van het coronavirus zoveel als mogelijk te neutraliseren. Op de precieze uitwerking dienen we echter nog even te wachten.


Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Wouter van Loon of Boudewijn Cremers van ons brancheteam Zorg.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer.