Download dit artikel als PDF 12 november 2020

Monitor contractering NZa: GGZ

Op verzoek van diverse partijen monitort de NZa de landelijke afspraken tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars in verschillende sectoren binnen de zorg. Jaarlijks brengt zij daar in een monitor verslag van uit. In meerdere blogs bespreken wij per afzonderlijk onderdeel de monitor. Zo staan wij stil bij de paramedische zorg, de huisartsenzorg en de wijkverpleging. Dit keer gaan wij in op GGZ, waarbij de NZa onder meer bekijkt hoe ver zorgverzekeraars en zorgaanbieders zijn met de uitvoering van het Hoofdlijnenakkoord GGZ voor de jaren 2019 tot en met 2022.

Belangrijkste bevindingen NZa
De NZa komt tot haar bevindingen door middel van vragenlijsten, die zij heeft gestuurd aan zorgaanbieders en zorgverzekeraars. De respons daarop van de vrijgevestigde zorgaanbieders is echter erg laag geweest. Dit verbaast de NZa, omdat er toch veel discussie is over het contracteren in de GGZ, bijvoorbeeld over omzetplafonds en patiëntenstops. De NZa vraagt de brancheorganisaties om na te gaan hoe dit komt en wat zij kan doen om de respons te verbeteren. Alleen als zij input krijgt uit de markt, kan zij monitoren en aanbevelingen doen voor verbetering. Gezien de geringe respons maakt de NZa een duidelijk voorbehoud met betrekking tot haar bevindingen.

De NZa geeft aan dat het proces van contracteren in 2020 beter gaat dan in 2019. Zorgverzekeraars hebben stappen gezet om het proces rond de contractering te verbeteren; inkoopdocumenten zijn geüniformeerd en de informatie over het contracteren is gemakkelijker te vinden. Wel moeten zorgaanbieders nog lang wachten op het antwoord op hun vragen. Verder is het niet altijd duidelijk waarom verzoeken om extra zorg te mogen verlenen (bijcontractering) worden afgewezen.

Verbeterthema’s
De NZa signaleert dat er vooral verbetering nodig is op de inhoud van de contracten. Zij spreekt hier zelfs van een zorgwekkende ontwikkeling; zo moet meer worden geborgd dat de zorg van goede kwaliteit is en dat wachttijden worden verminderd. Er zijn nog te weinig afspraken gemaakt over innovatieve projecten, terwijl die juist kunnen bijdragen aan een oplossing voor de kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorg.

Aanbevelingen
Aanbevelingen die de NZa onder meer doet zijn:

  • Zorgverzekeraars moeten beter op de hoogte zijn van patiëntenstops bij de zorgaanbieders;
  • Het proces rond bijcontractering moet worden verbeterd; zorgverzekeraars moeten sneller op aanvragen reageren en eventuele afwijzingen ook goed onderbouwen. Verder is het zinvol als zij extra budget in een lopend contractjaar meteen meewegen bij hun inschatting voor het komende jaar;
  • Er moet meer aandacht zijn voor kwaliteit in de contracten. Het implementeren van kwaliteitsstandaarden en het werken aan innovatie helpen daarbij;
  • Het is goed als zorgaanbieders zich regionaal organiseren, zodat zij samen een gesprekspartner kunnen zijn voor zorgverzekeraars.

Tot slot
De NZa wijdt een apart hoofdstuk aan niet gecontracteerde zorg. In het Hoofdlijnenakkoord was afgesproken dat de contractering van zorg zou worden gestimuleerd. Ook op het gebied van de contractering van de zorg zijn er al stappen gezet, maar is er tegelijkertijd ook nog het nodige te verbeteren, waarbij zorgaanbieders graag zien dat er een meer positieve benadering komt, waarin een open gesprek en onderhandeling mogelijk zijn. De NZa onderschrijft dit en vindt het daarom positief dat de branchepartijen van zorgaanbieders en zorgverzekeraars een werkgroep hebben opgericht die de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord concreter gaat uitwerken.

Wilt u meer weten over de NZa-monitors? Neem dan contact op met Catelijne Bach of één van de andere leden van ons brancheteam Zorg.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).